ESİAD’TAN GERÇEKÇİ ÜÇ YILLIK EKONOMİK PLAN BEKLENTİSİ

Ege Sanayicileri ve İşinsanları Derneği (ESİAD) Ekonomik Gözlem Grubu, dernek üyeleriyle güncel ekonomik durumu değerlendirmek ve önümüzdeki döneme ilişkin sorunlar ile çözüm önerileri konusunda görüş alışverişinde bulunmak üzere online toplantı gerçekleştirdi. Toplantıya ESİAD üyelerinin yanı sıra iş dünyasından isimler de katıldı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan ESİAD Yönetim Kurulu Başkanı Fadıl Sivri, ülke ekonomisinin potansiyellerini daha iyi kullanabilmek için temel hak ve özgürlükleri, evrensel demokrasi ile hukukun üstünlüğünü önceleyen, gerçekçi, bütüncül bir bakış içeren, yurtiçi ve yurtdışı aktörleri ikna edip güven veren,yatırım iklimi için öngörülebilirliği sağlayacak bir “3 Yıllık Orta Vadeli Plan” hazırlanmasının önem taşıdığını söyledi.

Konuşmasında kurlardaki hareketliliğe değinen Sivri, “Döviz kurlarındaki yükselme yatırımiştahınıveöngörülebilirliği azaltmakta, ihracata olan katkısı sınırlı kalmakla beraber enflasyonu yeniden tetikleyerek şirketlerinüretkenliğine ve gelir dağılımına zarar vermektedir.Rezervlerle müdahale yerine reel faiz politikasına dönülerek, ekonomide öngörülebilirliğe katkı sağlanmalıdır.” dedi.

Sivri ayrıca, “8çeyrektir makine ve teçhizat yatırımları kalemi negatif düzeyde seyretmekte. Esas olan reel sektörünbu zorlu süreçte istihdam yaratabilmesine veuzun vadeli uygun finansmana ulaşabilmesine ön ayak olacakyatırım iklimini sağlamak olmalıdır. Güven ortamını ve öngörülebilirliği sağlayarak,bunun devamlılığını tesis etmemiz şart. Bunun için her şeyden önce hızlı, adil ve etkin bir hukuk sistemi, kurumların bağımsızlığı, liyakat ilkesiyle kural tabanlı karar alan bir ekonomik düzen ve ilgili tüm alanlarda ihtiyaç duyulan evrensel standartta demokrasi reformu zaman kaybetmeden uygulanmalıdır.” dedi.

“Pandemi mevcut sorunları derinleştirdi”

Sivri, ESİAD olarak COVID-19 salgını öncesinde çeşitli çalışmalarla ekonomideki bir takım zorluklara dikkat çektiklerini, pandemiyle birlikte bu sıkıntıların derinleştiğini, bunlara yenilerinin eklendiğini belirtti.Pandemide önceliğin insan sağlığı ve ekonomik aktivitenin devamlılığı olduğunu söyleyen Sivri“Ancak bu dönemin ardından atılacak adımlar ve programların neler olacağının açıklanması öngörülebilir politikalar izleneceğine dair algı için önemlidir.” dedi.

“Yatırım ve teknoloji yoğunluğu yüksek katma değerli üretim sürükleyici olmalı”

Düşük faizli kredilerle tüketim odaklı büyümenin sürdürülebilir olmadığını söyleyen Sivri, “Tüketimin değil, yatırım ve teknoloji yoğunluğu yüksek katma değerli üretimin sürükleyici güçolduğu bir büyüme modeline ihtiyacımız var, bunu sıklıkla vurgulamaktayız. Mevcut tablo artık parasal ve mali genişleme ile büyümeye devam edemeyeceğimizi gösteriyor.” dedi.

“Kalıcı çözüme odaklanan, bilimle çelişmeyen orta-uzun vadeli öngörülebilir politikalara ihtiyaç duyulmakta”

Sivri izlenmesi gereken politikalara dair, “Günü kurtaran acil durum düzenlemelerinin yerini sorunların kalıcıçözümüne odaklanan, bilimle çelişmeyen ve ortak aklıodağına alan orta-uzun vadeli öngörülebilir strateji ve politikalar almalıdır” diye konuştu.

ESİAD Başkanı Sivri, ülke ekonomisinin birçok potansiyeli barındırdığına inandıklarını belirterek, üyelerin katılımıyla yapılan Ekonomik Gözlem Grubutoplantısında orta ve uzun vadeli yapısal ve kalıcı iyileşmeler için ortaya çıkan önerileri şu şekilde sıraladı:

·         Temel hak ve özgürlükleri, evrensel demokrasi ile hukukun üstünlüğünü önceleyen, reel ekonomiyi korumak adına gerçekçi olan, bütüncül bir bakış içeren, yurtiçi ve yurtdışı aktörleri ikna edip güven veren 3 Yıllık Orta Vadeli Plan hazırlanması,

·         Sağlık Bilim Kurulu’na benzer olarak, kamu ile işbirliği halinde çalışacak, izlenecek ekonomi politikaları konusunda öneriler yapabilecek, akademi ve iş dünyasından üyeleri olan “Reel Sektör Ekonomi Kurulu”nun oluşturulması,

·         Yurtdışından yatırımcı ve kaynağın yeniden ülkeye gelmesini sağlayacak güvenin tesis edilmesi, yaşanan kur şokunun tüketici ve yatırımcıların kararları üzerindeki olumsuz etkilerinin azaltılması,

·         TCMB faiz politikasının öngörülebilir, net ve doğrudan olması, karmaşık ve dolaylı yollarla belirlenen faizle piyasanın fonlanmaması,

·         Rezervlerle müdahale yerine reel faiz politikasına dönülerek, ekonomideki çift para durumuna son verilmesi,

·         Rezervi yükseltecek, döviz girişine olanak sağlayacak uluslararası anlaşmalar için görüşmelere başlanması,

·         Bütçe ve mali disiplinden taviz verilmeden ülke kaynaklarının verimli ve üretken özellikle artan genç işsizliğine çare olabilecek, katma değerli istihdam yaratacak ve uzun vadede yeni nesil yüksek teknolojili üretime katkı sağlayacak alanlara için kaynakların verimli yönlendirilmesi,

·         İhracatın hızla artması içindış ilişkilerde daha yapıcı karşılıklı çıkarların gözetildiği yeni bir döneme girilmesi,

·         İhracat potansiyelimizin yeni üretim teknolojilerine yatırım yapabilecek şekilde kalitesini ve verimliğini dijital dünyanın gerekliliklerine uygun hale getirerek üretimi rekabetçi kılabilmemiz için doğrudan yatırımları ve üretimedayalıişbirlikleriniülkemize çekebilecek bir güven ortamının sağlanması.

ESİAD Yönetim Kurulu Üyesi, Ekonomik Gözlem Grubu Başkanı Muhittin Bilget ise, mevcut ekonomik durumu değerlendiren bir sunum gerçekleştirdi. Gelişmekte olan ülke ekonomilerinde sanayi ve tarımın payının daha fazla olması gerektiğini söyleyen Bilget, dünyada da dikkat çekici seviyelerdeki gelir dağılımı sorununa vurgu yaptı.

Türkiye’nin ve dünyadaki ülkelerin işgücü verilerini değerlendiren Bilget, gelişmiş ülkelerde işgücüne katılım oranın yüzde altmışların üstünde olduğunu fakat Türkiye’de bu oranın yüzde 49’larda kaldığını, işsizliğin özellikle geniş kapsamlı ve genç işsizliğin kaygı verici boyutlara ulaştığını söyledi.

Bütçe, bankacılık sistemi, cari açık ve iç-dış borç konularına da değinilen sunumun ardından Bilget ve ESİAD Ekonomik Gözlem Grubu üyeleri katılımcılardan gelen soruları da cevapladı.

Bunları da sevebilirsiniz

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir